Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB, Plac NZS 1, 15-420 Białystok tel./fax (85) 745-7104, e-mail: isoc@uwb.edu.pl, sekretariat - pok. 35A (parter) - MAPA

baner na soc2

MOST

Tęskno Ci do wielkiej metropolii? W ramach socjologii możesz przez rok studiować na tym samym kierunku na innych uniwersytetach w naszym kraju, a później wrócić do naszego miasta. Umożliwia to Program Mobilności Studentów – MOST.

Program Mobilności Studentów (MOST) to program wymiany studentów uniwersytetów polskich umożliwiający odbywanie studiów semestralnych lub rocznych na wybranej przez studenta uczelni. Program oparty jest na zasadach wypracowanych w Programie Socrates. Powstał w grudniu 1999r. z inicjatywy Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia. Pierwsi studenci, którzy skorzystali z programu wyjechali na studia na wybrany uniwersytet w roku akademickim 2000/2001. Regulamin programu opracowała na zlecenie KRUP grupa prorektorów, wchodząca w skład Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Aktualnie jego uczestnikami są wszystkie uczelnie będące sygnatariuszami Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia:

Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Papieska Akademia Teologiczn

Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Zielonogórski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Program mobilności opiera się na prostym założeniu. Uniwersytety zgłaszają do międzyuczelnianej puli ofertę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów i specjalnościach. W ramach, tej puli studenci dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów. Tak więc wszystkie uczelnie biorące udział w programie mają możliwość wysyłania i przyjmowania studentów.

Program MOST daje możliwość odbywania na uczelni przyjmującej studiów semestralnych lub rocznych, na macierzystym lub pokrewnym kierunku. Dokonanie wyboru długości studiów następuje przez studenta wraz z wyborem deklarowanego kierunku studiów.

Wymagania

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu II semestru jednolitych studiów magisterskich, pierwszego stopnia lub I semestru studiów drugiego stopnia. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego wyjazd, oraz uzgodnienie z dziekanem macierzystym Porozumienia o programie zajęć

Procedura aplikacji

Obowiązują dwa terminy, w których student może ubiegać się o wyjazd: „wiosenny” od 15 kwietnia do 13 maja i „jesienny” od 5 do 27 listopada. Wariant pierwszy daje możliwość odbywania studiów przez cały kolejny rok akademicki lub tylko semestr zimowy, wariant „jesienny” to studia tylko w semestrze letnim danego roku akademickiego.

Podstawa ubiegania się o wyjazd w ramach MOSTu, jest zapoznanie się z ofertą wolnych miejsc, zgłoszonych Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przez uniwersytety. Oferta miejsc aktualizowana jest dwa razy w roku akademickim, (15 kwietnia) lub (5 listopada). Po upewnieniu, się że wybrany uniwersytet posiada wole miejsce na danym kierunku, należy złożyć do dziekana wydziału macierzystego „Kwestionariusz” MOSTu w celu zaakceptowania. Tak zaopiniowany wniosek trafia następnie do Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich odpowiednio do 13 maja lub 27 listopada.

Rozdziałem wybranych miejsc zajmuje się Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna w Poznaniu, która informuje uczelnie o podjętej decyzji do 30 czerwca lub 31 grudnia.

Program studiów

Do chwili rozpoczęcia studiów na wybranym uniwersytecie, student zobowiązany jest uzgodnić „Porozumienia o programie zajęć”, oraz skontaktować się z osoba koordynującą Program MOST na wybranej uczelni. Realizacja studiów na wybranym Uniwersytecie rozpoczyna się zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem roku akademickiego Podstawą odbywania studiów w ramach MOSTu jest realizowanie indywidualnego programu studiów, student ma możliwość wyboru przedmiotów w oparciu o program oferowany przez uniwersytet przyjmujący. Realizowane zajęcia nie powinny wykraczać poza przedmioty kierunku, specjalności, którą student wybrał. Student nie jest zobowiązany do uczestniczenia na uczelni przyjmującej w zajęciach obowiązkowych i fakultatywnych niezbędnych do zaliczenia roku akademickiego na danym kierunku, lecz dowolnego ich zestawienia odpowiadającemu jego zainteresowaniom lub potrzebom w oparciu o przedmioty obowiązkowe i fakultatywne dające zaliczenie roku na wydziale macierzystym.

Program studiów musi zapewniać uzyskanie min. 30 punktów ECTS za semestr i min. 60 punktów ECTS za rok. Realizacja określonych przedmiotów w ramach MOSTu wymaga zgody dziekana wydziału macierzystego oraz przyjmującego.

Zaliczenie realizowanych przedmiotów

Zaliczenie wybranych przedmiotów odbywa się w trakcie sesji egzaminacyjnej, odnotowując ten fakt w karcie egzaminacyjnej. Karta egzaminacyjna jest podstawą do wydania przez uczelnie przyjmującą „Wykazu zaliczeń”.

„Wykaz zaliczeń” stanowi podstawę do zaliczenia realizowanych przedmiotów przez dziekana odpowiedniego wydziału uczelni macierzystej. Na podstawie „Wykazu zaliczeń” dziekanat uczelni macierzystej dokonuje stosownego wpisu do albumu studenta.

W przypadku pojawienia się różnic programowych a co za tym idzie nie możliwości zaliczenia roku studiów, brakujące punkty ECTS, przedmioty obowiązkowe lub fakultatywne, student może zaliczyć na macierzystym wydziale. Zaliczenie może odbyć się podczas sesji egzaminacyjnej lub w kolejnym semestrze.

Uzyskane zaliczenia w trakcie studiów w ramach Programu MOST są uwzględniane przy obliczaniu średniej z danego roku studiów, jak również średniej z całego toku studiów.

Inne

Uniwersytet przyjmujący w miarę możliwości powinien zapewnić studentowi miejsce w domu studenta – po uprzednim zgłoszeniu przez studenta takiej potrzeby.

W trakcie odbywania studiów w ramach MOSTu, student nie traci statusu studenta Uniwersytetu w Białymstoku. W związku z powyższym przysługuje mu prawo ubiegania się o wszelkie formy pomocy materialnej. Uczelnia przyjmująca nie dokonuje żadnych adnotacji w dokumentach wydanych przez Uniwersytet w Białymstoku.

MOST krok po kroku

01Zapoznaj się z ofertą wolnych miejsc, (dostępną od 15 kwietnia i 5 listopada).

02 Przedstaw dziekanowi wydziału macierzystego wypełniony kwestionariusz z wybranym uniwersytetem i kierunkiem studiów w celu jego zaopiniowania.

03 Złóż wniosek w Dziale Dydaktyki i Spraw Studenckich do 13 maja lub 27 listopada.

04 Oczekuj decyzji biura UKA w sprawie zakwalifikowania na studia na wybrany Uniwersytet (do 30 czerwca w przypadku semestru zimowego oraz do 31 grudnia w przypadku semestru letniego).

05 Przedstaw „Porozumienie o programie zajęć” dziekanowi wydziału macierzystego do zaakceptowania.

06 Przed rozpoczęciem studiów powiadom uczelnię przyjmującą o realizowanym programie zajęć. Nie zapomnij o konieczności zaakceptowania „Porozumienia o programie zajęć” przez dziekana wydziału przyjmującego.

Kontakt:

Jacek Witkowski,
Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
piętro I, pokój 102 D
tel. 085 745 70 76
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wrzesień 2019
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30